นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท แอดวานซ์ ออร์โทดอนติค ซิสเต็ม จำกัด (“บริษัทฯ”)ได้จัดให้มีประกาศนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อให้ลูกค้า ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ของบริษัทฯ (“ท่าน”หรือ”ลูกค้า”) ได้รับทราบถึงนโยบายของบริษัทฯ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562 (พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยประกาศนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะแจ้งให้ท่านทราบ ถึงวิธีการที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ประเภทข้อมูล และวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก สิทธิของท่านการรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการที่ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ

1 ประเภทบุคคลที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1.1 ลูกค้า หมายถึง บุคคลที่เข้ามารับบริการ และจะซื้อหรือซื้อสินค้า จากบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นที่ติดต่อสอบถามข้อมูลสินค้าและ/ หรือบริการจากบริษัทฯ ผ่านช่องทางจุดให้บริการหรือทางสื่อต่างๆ และบุคคลที่ได้รับการโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้า และ/ หรือบริการจากบริษัทฯ รวมถึงบุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้อง หรือเป็นตัวแทนของนิติบุคคลที่เป็นลูกค้า เช่นผู้บริหาร กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน ผู้แทน หรือบุคคลธรรมดาอื่นใด และบุคคลที่มีข้อมูลส่วนบุคคลปรากฏในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมระหว่างนิติบุคคลนั้น เช่น ผู้ประสานงาน ผู้สั่งซื้อ ผู้รับสินค้า ผู้สั่งจ่ายเช็ค เป็นต้น รวมทั้งบุคคลที่นิติบุคคลนั้นได้ให้ข้อมูลไว้แก่บริษัทฯ

1.2 ผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หมายถึง บุคคลอื่นซึ่งมิใช่ลูกค้า บุคคลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ เช่น ผู้สนใจเข้าร่วมลงทุนหรือผู้ร่วมลงทุน รวมถึงบุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้อง หรือเป็นตัวแทนของนิติบุคคลที่เป็นลูกค้า เช่น ผู้บริหาร กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน ผู้แทน หรือบุคคลธรรมดาอื่นใด และบุคคลที่มีข้อมูลส่วนบุคคลปรากฏในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมระหว่างนิติบุคคลนั้น

2 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม บริษัทฯ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลต่างๆ ของท่าน ดังต่อไปนี้

– ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (เช่น ชื่อ-นามสกุล เพศ เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ)

– ข้อมูลติดต่อ (เช่น ที่อยู่ ที่ทำงาน อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ตำแหน่งที่อยู่ ( Geolocation))

– ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ใช้ (เช่น ชื่อยี่ห้อเครื่องมือทันตกรรมที่ใช้ ประวัติการสั่งซื้อ ประวัติการซ่อมหรือการเปลี่ยนสินค้า)

– ข้อมูลการติดต่อทางสื่อสังคมออนไลน์ (เช่น LINE ID, Facebook ID)

– ข้อมูลทางการเงิน (เช่น หมายเลขบัญชีธนาคาร)

– ข้อมูลทางเทคนิค (เช่น IP Address, Cookie ID, ประวัติการใช้งานเว็บไซต์ Activity Log)

– การบันทึกภาพโดยกล้องวงจรปิด CCTV

– ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน

– ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ

2.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านทางหลายช่องทาง บริษัทฯ จะได้รับข้อมูลของท่านโดยตรงกับบริษัทฯ หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เช่น www.aoscortho.com www.dentissimothailand.com ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (เช่น LINE OA, Facebook และ YouTube) ช่องทางการติดต่อสื่อสารออนไลน์ (เช่น อีเมล LINE CHAT FACEBOOK CHATห้องแชทบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ) ผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือการสื่อสารแบบตัวต่อตัว ผ่านแบบสอบถาม แบบฟอร์มการติดต่อ จดหมาย เอกสาร การเข้าทำธุรกรรมกับบริษัทฯ หรือจากช่องทางหรือสถานที่อื่นที่มีการเก็บข้อมูลของท่านและอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลโดยบริษัทฯ (เช่น งานกิจกรรม) (รวมเรียกว่า “ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ”) ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงถึงว่าท่านจะเข้าเป็นลูกค้าหรือสมาชิกผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ หรือไม่ก็ตาม

2.3 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อ วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และจะเก็บและใช้งานต่อเนื่องไปเป็นระยะเวลาตราบเท่าที่ท่านยังเป็นลูกค้าของบริษัทฯ หรือตามที่กฎหมายกำหนด

3.วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเนื่องด้วยเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือโดยได้รับความยินยอมจากท่าน หรือเนื่องด้วยเหตุอันชอบด้วยกฎหมายอื่นๆทั้งนี้ เท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

 • เพื่อการติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ
 • เพื่อการพิจารณาอนุมัติคำขอซื้อ ตรวจสอบสินค้าและหรือใช้บริการ รวมถึงกระบวนการตรวจสอบยืนยันตัวตนในการรับสิทธิต่างๆ ของการซื้อสินค้าและหรือใช้บริการ ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ
 • เพื่อให้ข้อมูลให้คำแนะนำ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ สินค้า บริการ หรือกิจกรรมทางการตลาดผ่านทางช่องทางที่ท่านให้ไว้ และวัดผลการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์การสำรวจตลาดและกลยุทธ์ทางการตลาดรวมทั้งเพื่อดำเนินการวางแผน การรายงาน และการคาดการณ์ทางธุรกิจ ของบริษัทฯ
 • เพื่อสำรวจความคิดเห็น วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสินค้าและบริการ ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาด ให้เหมาะสมกับความต้องการของท่าน
 • เพื่อการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคาร สถานที่ ทรัพย์สินบริษัทและทรัพย์สินของท่าน การตรวจสอบข้อร้องเรียน การจัดเก็บเป็นบันทึกผลการดำเนินการ กระบวนการในการซื้อสินค้าและหรือใช้บริการ ด้วยกล้องวงจรปิด (CCTV)

4 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นให้กับบริษัทผู้ให้บริการต่างๆ และบริษัทคู่ค้า ของบริษัทฯ เช่น การบริการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด การบริการขนส่งสินค้า การพัฒนาความคุ้มครองด้านความปลอดภัย การพัฒนาแอพพลิเคชั่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การติดต่อสื่อสาร การส่งไปรษณีย์พัสดุต่างๆ และการเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลตามข้อ 3

5 สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของประเทศไทยที่ใช้บังคับ

 • ท่านสามารถถอนความยินยอม โดยการติดต่อตามช่องทางของบริษัทฯ จัดเตรียมไว้ตามข้อ 8 บริษัทฯ ขอเรียนว่าหากท่านถอนความยินยอม ท่านอาจจะเสียสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสาร หรือ สิทธิประโยชน์ รวมถึงการติดต่อจากบริษัทฯ เพื่อสิทธิพิเศษและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ
 • ท่านสามารถขอเข้าถึง ขอสำเนา ขอแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 • ท่านสามารถขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม
 • ท่านมีสิทธิขอรับหรือขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นได้
 • ท่านสามารถคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณีตราบเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้
 • ท่านสามารถขอให้บริษัทฯ ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ในบางกรณี ตราบเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้
 • ท่านสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจ

6 การใช้คุกกี้

6.1 “คุกกี้” คือ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในเบราว์เซอร์ ของผู้ใช้บริการเพื่อเก็บข้อมูลในการเยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อ การปรับปรุงเว็บไซต์และการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น

6.2 บริษัทฯ จะจัดเก็บคุกกี้ หรือ เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานแพลตฟอร์มและการเข้าถึงบริการของบริษัทฯ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยจะใช้เพื่อกรณีดังต่อไปนี้

– เพื่อให้ท่านสามารถเข้าสู่ระบบบัญชีของท่านในแพลตฟอร์มของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย

– เพื่อจัดเก็บข้อมูลการใช้งานแพลตฟอร์มของท่าน รวมถึงรูปแบบแพลตฟอร์มที่ท่านตั้งค่าไว้

– เพื่อจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานและความสนใจของท่าน เพื่อที่บริษัทฯ จะได้พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตรงกับความสนใจของท่านมากที่สุด และสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

6.3 ประเภทคุกกี้ที่บริษัทฯใช้

– คุกกี้ประกอบการทำงานของแพลตฟอร์มใช้เพื่อการจดจำสิ่งที่ท่านเลือกหรือตั้งค่าบนแพลตฟอร์ม รวมไปถึงการนำเสนอข้อมูลที่ตรงความต้องการเฉพาะบุคคล เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ ภาษา และรูปแบบแพลตฟอร์ม

– คุกกี้สำหรับการโฆษณาใช้ในการจดจำสิ่งที่ท่านเคยเยี่ยมชม รวมไปถึงลักษณะการใช้งานของท่าน เพื่อนำเสนอสินค้าบริการ หรือ สื่อโฆษณาที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของท่าน และประเมินประสิทธิผลของแคมเปญโฆษณาต่างๆ

– คุกกี้ทางเทคนิค เป็นประเภทคุกกี้ที่มีความจำเป็นต่อการใช้งานแพลตฟอร์ม เพื่อให้ท่านเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึงและปลอดภัย

– คุกกี้เพื่อวัดผลการทำงานของแพลตฟอร์ม ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลของผู้เข้าชมแพลตฟอร์ม แบบไม่ระบุตัวตนและนำมาวิเคราะห์จำนวนและพฤติกรรมของผู้เข้าชม เพื่อปรับปรุงแพลตฟอร์มให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น

– คุกกี้บุคคลที่สาม คุกกี้ชนิดนี้จะถูกกำหนดใช้โดยผู้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม

7 การตั้งค่าและการปฏิเสธคุกกี้

ท่านสามารถเลือกปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ได้ตามความต้องการของท่านโดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ หรือการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของท่าน เพื่อระงับการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต อย่างไรก็ตามหากท่านตั้งค่าเบราว์เซอร์ หรือค่าความเป็นส่วนตัวของท่านด้วยการปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ทั้งหมด ท่านอาจไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันบางอย่างหรือทั้งหมดบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ท่านสามารถจัดการคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของท่านได้โดยการตั้งค่า ด้วยวิธีการที่แนะนำของแต่ละเบราว์เซอร์

8 การปรับปรุงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนอกจากนี้ บริษัทฯ อาจจะแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดอื่นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม เช่น วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่อยู่นอกเหนือจากนโยบายฉบับนี้ ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือรายละเอียดอื่นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลจะมีผลใช้บังคับทันทีที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบตามวิธีการที่บริษัทฯ เห็นสมควร เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทฯ จะต้องได้รับความยินยอมจากท่านตามกฎหมาย ซึ่งในกรณีเช่นนั้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หรือรายละเอียดอื่นใดเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลจะมีผลใช้บังคับเมื่อบริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากท่าน

9 ติดต่อเรา

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชม เกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ หรือต้องการขอใช้สิทธิของท่าน ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านช่องทางดังนี้

 • หมายเลขโทรศัพท์ 098-8252214
 • สถานที่ติดต่อ บริษัทแอดวานซ์ ออร์โทดอนติค ซิสเต็มจำกัด เลขที่ 32/5 หมู่ 3 ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี 11110

บริษัทฯ ยินดีตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเว็บไซต์และการให้บริการของบริษัทฯ ต่อไป

                                                                                                                   
อัพเดท 21/10/2565